Hatha Yoga Mijdrecht

 • Regelement:
 • Artikel 1 – Definities: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot Lichamelijke activiteiten.             Artikel 2 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten/abonnementen tussen Hatha Yoga Mijdrecht (nader benoemd als HYM) en de Klant.                                        Artikel 3 – De Overeenkomst De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het (digitale) inschrijfformulier. De overeenkomst en het gebruik van alle faciliteiten zijn strikt persoonlijk. Hatha Yoga Mijdrecht biedt de klant de keuze uit de volgende Overeenkomsten: Abonnementen en/of Rittenkaarten                                            Artikel 4 – Proefles Een proefles geldt alleen voor klanten die in de afgelopen 12 maanden geen overeenkomst hebben gehad met HYM.Het is niet mogelijk het abonnementen met terugwerkende kracht te beëindigen en/of restitutie te ontvangen van de contributie.                    Artikel 5 – Onderbreken Onderbreken van een abonnement of rittenkaart kan in geval van zwangerschap, langdurige ziekte en/of blessure, op naar wens op vertoon van een medische verklaring.                                            Artikel 6 – Contributie De duur van de Contributie kan verschillen, deze wordt berekend vanaf de inschrijving tot het eind van het seizoen.  Rittenkaarten zijn tot het eind van de aangegeven datum geldig. Per les wordt één rit gerekend, De Klant is zelf verantwoordelijk voor het op tijd verbruiken van de ritten binnen de aangegeven termijn.
  Na inschrijving en contractperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbepaalde tijd voortgezet.                                            Artikel 7 – Beëindiging Opzeggen kan via een e-mail te sturen naar
  info@HathaYogaMijdrecht.nl
  Artikel 8 – Prijs en prijswijzigingen De contributie wordt vooraf overeengekomen. Jaarlijks kan er een prijsverhoging plaatsvinden van maximaal 5%, de verhoging wordt minimaal één maand van tevoren kenbaar gemaakt via e-mail. De prijsverhoging heeft geen invloed op de contractperiode. 8.2 HYM mag afwijken van de verhoging van 5% als deze prijsaanpassing direct voortvloeit uit de wet, bijvoorbeeld als het btw-tarief wordt verhoogd. In dat geval heeft de prijsaanpassing ook geen invloed op de contractperiode.                                    Artikel 9 – faciliteiten, roosters en openingstijden Hatha Yoga Mijdrecht mag altijd de openingstijden en het lesprogramma wijzigen. Het kan voorkomen dat enkele lessen tijdelijk niet beschikbaar zijn, dat geeft echter geen recht op reductie van de contributie.We zullen zoveel mogelijk dan de lessen op een andere manier invullen
  Tijdens officiële feestdagen kan HYM besluiten haar openingstijden dicht te gaan, zonder dat dit zal leiden tot reductie van contributie.
  Artikel 10 – Gezondheid De Klant verklaart geen medische beperkingen te hebben voor het gebruik van de aangeboden lessen door HYM. HYM adviseert de Klant bij twijfel een medische keuring te ondergaan om eventuele beperkingen uit te sluiten.
  Artikel 11 – Kleding, handdoek gebruik & hygiëne; Draag gemakkelijke kleding en neem een vest/trui en eventueel sokken mee voor de eindontspanning.                        Artikel 12 – Huisregels Het is niet toegestaan drugs of andere verboden middelen te gebruiken.
  Luidruchtig gedrag of onbetamelijke taal is niet toegestaan. De Klant moet de instructies van het “in het nu” medewerkers opvolgen. Bij overtreding van artikel mag de HYM medewerker de Klant de toegang tot het pand ontzeggen en het abonnement per direct beëindigen.            Artikel 13 – Veiligheid, aansprakelijkheid en privacy Het gebruik van de faciliteiten en diensten van HYM door de Klant geschiedt geheel op eigen risico.HYM wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is. HYM verwerkt de persoonsgegevens van de Klant binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de privacy van HYM, welke te vinden is op de website van HYM, staat omschreven hoe HYM omgaat met de bescherming van de persoonsgegevens van de Klant.        Artikel 14 – Reserveringen Klanten hebben in overleg gekozen voor een “vast”lesuur of Training. Annuleren kan tot 2 uur voor aanvang. Indien de Klant niet of te laat annuleert is de Klant de contributie verschuldigd per les.Is er geannuleerd mag de les
  in overleg met HYM ingehaald worden op een andere dag en tijd. Het is niet mogelijk om onaangekondigd met een les mee te doen.                        Artikel 15 – Aanvullende voorwaarden Indien er sprake is van aanvullende voorwaarden dan staat dit vermeld op de overeenkomst.
  Artikel 16 – Betalingen De Klant is verplicht de contributie te betalen zoals vermeld op de extra informatie, Contant of zoals vastgesteld op het opgegeven IBAN-nummer. Bij geen gebruikmaking van het abonnement schort de betalingsverplichting niet op. Als de Klant niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet is HYM gerechtigd, zonder tussenkomst van een rechter, een direct opeisbare boete van € 5,- per week in rekening te brengen, daar bovenop blijft de klant de periodieke contributie verschuldigd. Als de Klant ook na een aanmaning in gebreke blijft zal HYM de contributie van de gehele looptijd van de overeenkomst opeisen, vermeerderd met de kosten van het incassobureau / gerechtsdeurwaarder alsmede eventuele gerechtelijke kosten.                Artikel 17 – Overige bepalingen Alle gevallen en/situaties die niet beschreven zijn in deze voorwaarden worden beslist door de directie van HYM.                            Artikel 18 – Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.
 • Privacy Beleid: Bij Hatha Yoga Mijdrecht worden yoga en mindfullness/meditatie lessen gegeven, individuele en klassikale zwangerschaps begeleiding verzorgd. Auriculotherapie en privé sessies voor bijvoorbeeld bekkenbodem of andere specifieke lichamelijke klachten. Voor het contact met cursisten registreren wij de persoonsgegevens van mensen die via de site van Hatha yoga Mijdrecht en via e-mail contact met ons zoeken. Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over de lessen, roosters en workshops en te informeren over allerlei ontwikkelingen met betrekking tot de activiteiten van de school. Daarnaast worden enkele gegevens gebruikt voor aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten voor onze workshops en het toesturen van facturen. We registreren daartoe de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres. De gevoelige en persoonlijke persoonsgegevens die belangrijk zijn voor het beoefenen van Yoga.  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon. Wij maken op deze site geen gebruik van cookies, echter anonieme bezoekersinformatie (zoals ip adres, operating systeem, browser versie) wordt verzameld in logbestanden op de webserver. Derden kunnen bezoekersinformatie verzamelen, door onderdelen op deze pagina, zoals Google Maps. Hatha Yoga Mijdrecht bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: uiterlijk 2 jaar na einde laatste afname van een les. Worden er geen reguliere lessen meer gevolgd maar wilt u wel op de hoogte blijven, behouden we uw mail adres in een adressenbestand totdat er geen prijs meer wordt gesteld op informatie. Dit kan per mail worden gemeld aan info@hathayogamijdrecht.nl dan wordt het mail adres direct verwijderd.

Weigeren

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Verwijder

Verwijdert de cookie toestemming van uw browser.

Contact:


info@hathayogamijdrecht.nl  06-81925818

K.v.K. 53343735

Burgemeester Haitsmaplein 23

3641 EW  Mijdrecht


Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Yoga docenten Nederland. Dat houdt in dat diverse verzekeringsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk de contributie kunnen vergoeden.  VYN nummer: 4212.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK